תקנון

כתב שחרור / הצהרת בריאות / תנאי השתתפות לאירוע
מרוץ קיסריה
(להלן "האירוע")
בחתימתי מטה אני מצהיר בזאת:
 1. אני מבין שהשתתפותי באירוע מותנית בחתימה על מסמך זה ומסירתו למארגנים.
 2. אני בריא וכשיר פיזית ונפשית לאירוע והתאמנתי לקראתו כנדרש.
 3. אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום האירוע בפועל.
 4. אני מודע לעובדה כי מדובר באירוע שכרוך במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות, שכוללות בין היתר חו"ח פציעה, חבלה או מוות.
 5. בחרתי מרצוני החופשי להשתתף באירוע.
 6. אני מבין כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש, שיגרמו לי לפני האירוע, במהלכו או לאחריו.
 7. אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי הפקת האירוע / נותני החסויות / מערכת זינוק / עובדיה / שליחיה / נציגיהם / ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין באירוע (להלן "המארגנים").
 8. אני מבין שפעילות ספורטיבית מצריכה שתיה מרובה לפני אחרי ובמהלך האירוע ואקפיד לעשות כן.
 9. כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם מדויקים.
 10. אני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי שימצאו לנכון.
 11. אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע במהלכו ולאחריו.
 12. מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי מהאירוע לצרכים של פרסום.
 13. אני מבין כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך האירוע או את סידוריו הלוגיסטיים בהתאם לשיקולים מהשטח.
14.דמי ביטול או שינוי – 20 ש"ח. בקשות יתקבלו במייל בלבד, עד 20.3.22 בשעה 16:00 .
15.תחומי האחריות של המארגנים במהלך האירוע הם במתחם הכינוס והסיום ובמסלולים המסומנים בלבד.
16.​במקרה של תקלה או חו"ח פציעה יש לרדת מהדרך, להתקשר למספר החירום ולהמתין בצד הדרך לאיסוף וסיוע.
17.טלפון חירום :0544557767 - מקסים שחף ,מנהל המרוץ .